نحوه انتخاب سنگ

تاریخ انتشار: ۹۷/۶/۲۵ یکشنبه

خرید از این سامانه براساس فیلتربندی های استاندارد شامل : نوع سنگ، رنج قیمت، نام معدن، سایز و رنگ می باشد.

                                                           

                                                     
                                              پس از اعمال فیلتراسیون های مد نظر سامانه پیشنهادات خود را ارائه می نماید.