پنل بازاریابی

تاریخ انتشار: ۹۷/۶/۲۶ دوشنبه

پنل بازاریابی ابتکاری دیگر از مجموعه دکتر سنگ می‌باشد و اصول کار آن بدین صورت است که هر شخصی که در سایت ثبت نام می‌نماید چنانچه در قسمت "معرف" شماره موبایل شخص معرفی کننده را وارد نماید از این پس به ازای هر خرید ایشان به مقدار 1% از کل فاکتور خرید به حساب شخص معرفی کننده منظور خواهد شد، واضح است شخص معرفی کننده می‌بایست قبلاً با همین شماره موبایل در سایت ثبت نام کرده باشد.


تعداد بازدید: 1669